گُل در شوارز

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

این بازی معمولا از بازیهایی است که بیشتر دختران آن را انجام می دهند. این بازی معمولا به صورت دو یا چند نفره انجام می شود و به صورت تیمی خیلی کم برگزار می شود. در این بازی از چند سنگ کوچک استفاده می کنند که تعداد این سنگها بستگی به حرفه ای یا غیر حرفه ای بودن بازیکنان دارد که تعداد سنگها به صورت 5، 7، 9، 11 تایی و ... می با شد و تعداد آن ها حتما باید فرد باشد.

شرح بازی و سرگرمی


در اینجا مراحل را در حالتی که 5 سنگ دارید توضیح داده شده است :

 -  دست گرفتن:
    این مرحله تعیین کننده ی این است که کدام بازیکن، شروع کننده ی بازی است.

    بازیکن همه سنگها را بالا انداخته و باید با پشت دست آنها را بگیرد، با زیکنی که تعداد سنگ بیشتری را با پشت دست خود بگیرد به عنوان شروع کننده ی بازی است.   

   اگر دو بازیکن تعداد سنگهای برابری را با پشت دست بگیرند، با زیکنان یک بار دیگر این کار را انجام می دهند تا جایی که یک بازیکن بتواند تعداد سنگ بیشتری را با دست خود بگیرد و این بازیکن به عنوان شروع کننده ی بازی است.

 -  دوقُل:
بازیکنی که سنگ بیشتری را با پشت دست گرفت،  بازی را شروع می کند.
در این مرحله، ابتدا هر پنج سنگ را روی زمین می ریزد و ازبین این پنج سنگ، یک سنگ را برمی دارد، این سنگ را بالا می اندازد و دوتا از سنگهایی که روی زمین افتاده اند را بلند می کند و سنگی که بالا انداخته را می گیرد به طوری که در نهایت سه سنگ درون دست اوست، این دوسنگ را کنار گذاشته و دو سنگ دیگر را به همین صورت بلند می کند. 

در اینجا وقتی بازیکن می خواهد دو سنگ را بلند کند باید دقت کند که دست او به سنگ های دیگر برخورد نکند. چون در این صورت باید سنگها را به نفر دیگر بدهد و بازی دست او می افتد.

 -  سه قل:
در این مرحله بازیکن، چهار سنگ را در دست گرفته، یک سنگ را بالا انداخته و سه سنگ دیگر را روی زمین قرار می دهد. 

سنگی که بالا انداخته را می گیرد، سپس همین سنگ را دوباره بالا انداخته و سه سنگی را که روی زمین قرار داده را بلند می کند به طوری که چهار سنگ را مجدداً در دست خود می گیرد.

-  چهار قُل:
این مرحله همانند مرحله ی سه قل است با این تفاوت که پنج سنگ در دست گرفته و یک سنگ را بالا انداخته و چهار سنگ دیگر را روی زمین گذاشته و سنگی را که به بالا انداختیم را می گیرد.

سپس همان سنگ را دوباره بالا انداخته و چهار سنگ را برداشته و سنگی که بالا انداخته را می گیرید و در نهایت هر پنج سنگ را باید در دست بگیرد.

 - غش:
در این مرحله هر پنج سنگ را در دست گرفته، یک سنگ را به بالا انداخته و چهار سنگ دیگر را در دست داشته و باید در مدت زمانی که سنگ را بالا انداخته ، انگشت اشاره ی خود را بر روی زمین کشیده و سنگی که بالا انداخته را می گیرد. 

این مرحله برحسب توافق بازیکنان می تواند یک بار یا بیشتر انجام گیرد.

 - عروس آشپال:
در این مرحله پنج سنگ را بالا انداخته و با پشت دست گرفته و روی زمین می ریزد.  یکی از این سنگ ها را برداشته و با بالا انداختن آن ، دو سنگ دیگر را برمی دارد، این دو سنگ را کنار گذاشته و دو سنگ دیگر را به همین صورت بلند می کند.

  مرحله ی عروس آشپال همانند مرحله ی دو قل است و تنها تفاوتی که با آن دارد این است که در مرحله ی عروس آشپال سنگ ها را با پشت دست گرفته و روی زمین می ریزند در حالی که در دوقل سنگ ها را بدون اینکه با پشت دست بگیرند، روی زمین می ریزند.

 - تخم:
در این مرحله سنگ ها را دو به دو در دست گرفته، یکی از این دو سنگ را بالا انداخته و سنگ دیگر را روی زمین گذاشته، سپس یک سنگ دیگر را برداشته و دوباره یک سنگ را بالا انداخته و یک سنگ دیگر را روی زمین قرار می دهد، به همین صورت همه ی سنگ ها را روی زمین می گذارد.

 باید دقت شود در هر بار که سنگی را روی زمین قرار می دهد، این سنگ به سنگ یا سنگ های قبلی برخورد نکند چون در این صورت سنگها به نفر مقابل داده شده و بازی دست او می افتد. 

  -  زنجفیل:
در این مرحله، سنگها را روی زمین ریخته، سپس یک سنگ را به دلخواه برداشته و این سنگ را بالا انداخته و یک سنگ دیگر را بلند می کند، بعد دو سنگ را بالا انداخته و سنگ سوم را برمی دارد و به همین صورت سه سنگ را بالا انداخته و سنگ چهارم را برمی دارد وبه همین صورت همه ی سنگ ها را برمی دارد.

-  دست زدن:
این مرحله برحسب توافق بین دو بازیکن مشخص می شود که چند دست زده شود و نحوه ی دست زدن به این صورت است که هر پنج سنگ را بالا انداخته، کف دست خود را برزمین زده و همه ی پنج سنگی که بالا انداخته را باید بگیرد.

 -  دست گرفتن: ( این مرحله، آخرین مرحله می باشد.)

          در این مرحله، بازیکن هر پنج سنگ را بالا انداخته و با پشت سنگ آنها را می گیرد، که هر تعداد سنگی را که با پشت دست گرفته را شمارش وآن ها را ثبت می کند و دوباره به مرحله ی اول برگشته و همین کار را انجام می دهد.

         در این بازی در صورتی که بازیکن نتواند یکی از این مراحل را به درستی انجام دهد، سنگ ها را باید به بازیکن مقابل ( حریف او ) بدهد.

        حریف او نیز همین مراحل را انجام می دهد تا موقعی که نتواند یکی از این مراحل را به درستی انجام دهد.( اصطلاحاً می گویند سوخته شود.)

        دوباره نوبت به نفر اول می رسد و او باید در همان مرحله ای که قبلاً سوخته بود بازی را ادامه دهد.


نکته: 

    1- در این بازی بازیکن در هر مرحله ای که سوخته شد، بعد ازاینکه بازی دست او افتاد، باید ازهمان مرحله ای که سوخته است بازی را شروع کند. به جز در مرحله ی دست زدن، که اگر بازیکن در این مرحله سوخته شود باید دوباره از مرحله ی زنجفیل بازی را شروع کند و بعد مرحله ی دست زدن را انجام دهد.

   2- در نهایت برای مشخص کردن بازیکن برنده، شمارش هایی را که با گرفتن سنگها با پشت دست در مرحله ی دست گرفتن انجام دادند را با هم جمع کرده و بازیکنی که در مجموع تعداد سنگ بیشتری با پشت دست گرفته باشد را به عنوان برنده اعلام می کنند.مشخصات بازی و سرگرمی
استان : چهارمحال و بختیاری
شهرستان : لردگان
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب