انار طلایی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1- افراد بازیکن به ترتیب و منظم بشکل صف ، خطی رو به روی یک نفرسرگروه بازی می ایستند.

2- سر گروه برای هر یک از افراد اسم یک میوه ای را انتخاب و در گوشش می گوید. 

3- سرگروه بازی دو جهت را  انتخاب و نام گذاری می کند، ( سمت راست خود را بهشت و سمت چپ را جهنم)

4- سرگروه روبه روی بازیکنان قرار می گیردو بطور تصادفی اسم یکی از میوه های که روی افراد بازی گذاشته  نام می برد.(در گوش بازیکن می گوید.)

5- فرد مورد نظر از صف خارج شده و 7 مرتبه با شمارش به دست مربی می زند، شمارش که تمام شد تا سرگروه او را نگرفته باید زود بدود بطرف بهشت .(سمت راست)  

6- اگر موفق به فرار شد می رود به بهشت اما اگر سر گروه او را گرفت به جهنم (سمت چپ) می رود.

7-بازی بدین شکل ادامه می یابد تا تکلیف همه افراد مشخص شود.


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : قزوین
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز