چشم بندی

گوزی باغلاما

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

1- در این بازی بازیکن ها به صورت دایره یا در یک ردیف می ایستند.

2-دو نفر از بازیکن ها شروع کننده بازی هستند.

3- چشم یکی از بازیکن ها را می بندند.

4-  دو سنگ یا دو چوب بر می دارند و به هم می زنند.

5- کسی که چشم هایش را  بسته اند به دنبال صدا می رود. تا شخص را بگیرد.

6-اگر موفق شد خودش جای او را می گیرد، و سنگ یا چوب  را در دست گرفته و آن ها را بر هم می کوبد.

7- اگر موفق نشد، بازنده می شود و از بازی خارج می شود.

8-  بازی با یکی دیگر از شرکت کننده ها ادامه می یابد.

        این بازی به  شکل دیگری نیز انجام می شود:

 - شرکت کننده گان  کلاه  یا یکی از  وسیله های خود را روی زمین می گذارند، تا کسی که چشمش را بسته اند، بگردد و آن شی را که روی زمین گذاشته پیدا کند.

 -  اگر  موفق به پیدا کردن شی ء شود،  برنده بازی می شود. درغیر این صورت از بازی خارج شده و بازی با یک شرکت کننده دیگر ادامه پیدا می کند.

 


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : زنجان
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب