اسم چه خونه

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1- شرکت کنندگان بازی به دو دسته تقسیم می شوند و هر کدام از گروه ها یک  اوسا برای خود انتخاب می کنند.

2- در دو طرف میدان مستقر می شوند.

3- سپس اوسا ها با بازیکنان مشورت می کند و نام خانه ای را در محله در نظر می گیرند.

     "مثلا خانه رضا" 

4- آنگاه اوساها به وسط میدان آمده و اوسایی که باید بازی را شروع کند روبه گروه خود می کند و می گوید:

مرد . آی . من (لیتی ای مردای من ) 

5- بازیکنان گروه اش همه با هم می گویند :

لبی جون من ... 

6- اوسا می گوید:

اسم چه خونه... 

7- بچه ها می گویند:

خونه به خونه ... 

8- اوسا می گوید:

خونه کی ؟

9- در اینجا بازیکنان به مشورت می پردازند و بعد برای راهنمایی بیشتر می گویند :

کجا زمین می خوره و اوسا می گوید (مثلا کوچه سوم و یا نام کوچه ای که خانه ی رضا در آن قرار دارد می برند.)

10- بازیکنان با توجه به نشانه ای که اوسا داده نام خانه ای رادر همان کوچه به زبان می آورند.

11-  اگر نام کوچه در نظر گرفته شده بود را درست حدس بزنند که برنده هستند .

12- اگر جواب صحیح نبود که بازنده هستند. این بازی به همین طریق ادامه می یابد.(می توانند برای هر بار بازی امتیاز در نظر بگیرند و جمع امتیاز ها در نهایت گروه برنده را مشخص کند.)


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : فارس
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب