تپ تپ پنیر

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۴ تا ۱٨ سال به بالا

این بازی بیشتر در شب های سرد زمستان و معمولا توسط "مادر بزرگ" برای بچه های کوچک اجرا می شود.

بدین طریق که مادر بزرگ که جانشین "اوسا "بازی است.

شرح بازی و سرگرمی

1- مادر بزرگ بچه ها را جلو خود می نشاند و سر یک بچه را  روی دامن یا زانوی خود  قرار می دهد، به طوری که جایی را نبیند.

2- مادر بزرگ و سایر بچه ها با کف دست آرام و آهسته به کمر بچه می کوبند و در همین حالت مادر بزرگ می گوید:

تپ تپ پنیر

شیشه پر پنیر

میخ یا سه پایه

3- آنگاه انگشتان دست خود را بصورت میخ  و یا سه در آورده به پشت بچه می گذارند .

4- بچه که یر بر زانوی مادر بزرگ گذاشته با احساس انگشتان بر پشت خود باید تشخیص بدهد که میخ است یا سه پایه.

5- اگر بچه تشخیص درست و صحیح داد برنده است و بچه های دیگر برای او هورا می کشند .

6- اگر جواب صحیح نداد بازنده است و بچه ی  دیگری برای این کار آماده می شود.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : قزوین
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز