توپ توچالی

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

تقویت سرعت عمل و ایجاد رقابت سالم

شرح بازی و سرگرمی

1- بازی کنان چاله های خود را نزدیک به هم حفر می کنند.

2- خط پرتاب توپ را به فاصله سه الی چهار متر از چاله ها تعیین می نمایند و به وسیله ی آب یا گچ آن را مشخص می نمایند 

3- شخصی که برای اولین بار توپ را به طرف چاله ها پرتاب می کند به قید قرعه انتخاب می شود.

4- با در دست داشتن توپ روی خط شروع می ایستد و دیگر بازی کنان دو طرف چاله ها به ترتیب می ایستند.

5- با فرمان مربی بازی شروع می شود.

6-  توپ پرتاب شده داخل چاله هر کدام از بازی کنان افتاد صاحب چاله باید توپ را به سرعت برداشته و به یکی از بازی کنان  که در حال فرار هستند،  بزند.

7- اگر توپ به یکی از بازی کنان خورد باید از همان محل تا خط شروع بازی به پرتاب کننده توپ سواری بدهد، و این بازیکن از بازی کنار می رود.

8-اگر توپ به هیچ کدام از بازی کنان نخورد بایستی همان بازیکن دوباره توپ را به طرف چاله ها پرتاب کند.

9- بازی به همین شکل ادامه می یابد تا یک نفر از دو نفر مانده برنده  شود.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : چهارمحال و بختیاری
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : توپ
زمان بازی : روز