پینوکیو

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٢ تا ۱٠ سال

شرح بازی و سرگرمی

1-  بازیکنان  به شکل دایره کنار یکدیگر نشسته و یک پای خود را دراز می کنند. 

2- هم زمان شعر مخصوص بازی خوانده شده و با آغاز هر بیت تازه، افراد پای خود را برچیده و پای دیگر را جایگزین آن می کنند.

3-  هنگام خوانده شدن بیت آخر، همه بازی کنان باید هم زمان به شکلی جابجا شوند که هیچ برخوردی بین آنها ایجاد نشود. 

4-  هر شرکت کننده ای که با دیگری برخورد کند، از بازی خارج می شود. 

5- این بازی آنقدر تکرار می شود تا یک نفر، به عنوان برنده از گروه بازی کنان  باقی بماند.


متن شعر به شکل زیر می باشد:

پی پی پینوکیو، پدر ژپتو هی!

گو گو گربه نره، روباه مکار هی!

مرد طلبکار هی!

یه مرد بیکار هی!

برو سر کار هی!

الکم، دولکم، چرخ و فلکم

دست دست دست، پا پا پا، حالا میشیم جا به جامشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب