مادام یس

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

1- یکی مادام می‌شود. 

2- بقیه پشت یک خط می‌ایستند.

3-  بچه‌ها باید مسافتی را طی کنند تا به هدفی که از آن ها چند متری جلوتر است برسند.

4-  اولین نفری که به مقصد و هدف رسید برنده‌ است.

5-  برای طی این مسافت باید مدل قدمها و تعداد آن ها برای هر بچه را مادام تعیین کند.

6-  مثلاً ۲ قدم فیلی،  ۴ قدم خرگوشی ، ۱۰ قدم مورچه‌ای. 

7- چیزی که مهم است این است که هر بچه بعد از شنیدن دستور مادام ، در مورد چگونگی و تعداد قدم هایی که باید بر دارد باید بگوید:" مادام " و مادام جواب دهد :"یس".

8-  اگر بچه فراموش کند بگوید مادام باید او دوباره به خط شروع باز گردد.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب