کدو کدو

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ٣ تا ۱٨ سال به بالا

این بازی به کودکان کمک می‌کند جهت‌های مختلف چپ و راست و چهار جهت بالا و پایین،چپ و راست را بشناسد.
این بازی همراه با شور و نشاطی که تولید می‌کند قدرت ماهیچه‌ای کودک را تقویت می‌کند و دامنه حرکتی او را افزایش می‌دهد.

شرح بازی و سرگرمی


کودکان می توانند دستانشان را هم گرفته به صورت حلقه بایستند و یا در یک صف کنار هم قرار بگیرند. همه با هم می خوانند.

مربی می‌خواند:« راست کدو» و خودش دست‌ها را سمت راست صورتش به هم می‌کوبد.

 بچه‌ها در حالی که حرکت مربی را تقلید می‌کنند می‌خوانند :«اینور کدو » و سمت راست صورت خود کف می زنند.

مربی می‌خواند:« چپ کدو» و خودش دست‌ها را سمت چپ صورتش به هم می‌کوبد.

 بچه‌ها در حالی که باز هم حرکت مربی را تقلید می‌کنند می‌خوانند :«اینور کدو » و سمت چپ صورت خود کف می‌زنند.

مربی می‌خواند:« بالای کدو» و دست‌ها را بالای سر خود به هم می‌کوبد.

مربی می‌خواند:« وسط کدو» و دست‌ها را روبروی خود به هم می‌کوبد.

مربی می‌خواند:« پایین کدو» و خم می‌شود و روبروی زانوهایش کف می زند

مربی می‌خواند:« پشت کدو» و دستهایش را پشت سرش نگه داشته و کف می‌زند.

و هر بار بعد از مربی بچه‌ها همان حرکت را انجام می‌دهند.

 بعد از نمایش جهت‌های مختلف مربی می‌خواند:« دور دور دور کدو می‌چرخیم» بچه‌ها سریع دست هم را می‌گیرند و به صورت یک حلقه بزرگ همراه مربی می‌چرخند. و می‌خوانند« مثل کدو قلِ می‌خوریم می‌چرخیم.»

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب