زره مشتکی (ریزسیاه _ شی کوچک و سیاه)

گل یا پوچ

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1- این بازی بیشتر در فصل زمستان  و در خانه‌ها انجام می‌گیرد.

2- به این صورت که چند نفر به دور"تژ گاه" (آتشگاه _ چاله‌ای که ذغال یا چوب آتش گرفته در آن قرار دارد) جمع می‌شوند.

3- یک نفر را انتخاب کرده و یک سنگ ریزه یا یک ذغال ریز و خاموش به دستش می‌دهند.

4- این بازیکن  دو دستش را به پشت سر خود برده بدون اینکه بقیه بدانند سنگ ریزه را در یک دست خود مخفی می‌کند.

5-  هر دو دست خود را مشت کرده و به جلوی یکی از افرادی که نشسته‌است می‌آورد و می‌گوید:" شما بگوئید که سنگ ریزه در کدام دستم می‌باشد."

6- او هم جمله‌ای را از یک دست مشت کرده شروع می‌کند و اگر جمله با دست راست یا چپ مشت کرده او پایان پذیرفت اشاره به دست چپ یا راست او کرده می‌گوید: «در این دست می‌باشد».

     جمله مذکور را به این صورت می‌گوید: 

                                    «گل دیه گل پنج دیه خاجکه مری‌ها دیه».مشخصات بازی و سرگرمی
استان : لرستان
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : یک سنگ ریزه یا یک ذغال ریز و خاموش
زمان بازی : روز ، شب