کران لری

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

1-  این یک بازی جمعی است که بین دو تیم با نفرات مساوی برگزار می شود.

2-در هر تیم شش نفر بازیکن قرار می گیرد. ( مشابه آن بازی زنجیر پاره کن در فارس می‌باشد.)

3- ابتدا خطی بطول یک تا یک و نیم متر روی زمین  می کشند، که در واقع خط مرز مشترک دو تیم محسوب می‌شود.( این خط به "کر"موسوم است.)

4-نفرات دو تیم بفاصله نیم متر از خط " کر" مقابل هم (در دو طرف خط) و بصورت عمودی ستونی (نفرات پشت سر هم) می‌ایستند.

5-  نفر اول هر تیم یعنی دو نفر جلو که روبروی هم هستند از نیرومندترین بازیکنان انتخاب می‌شوند.

6-  بازیکنان هر تیم دو دست را دور کمرنفر جلویی محکم قلاب می‌کنند. (کمر نفر آخر و دست‌های نفر اول هر تیم آزاد است). 

7- نفرات جلویی یا اول هر دو تیم دست‌ها را بطرف هم دراز کرده و دست یکدیگر را محکم می‌گیرند.

8- مسابقه که یک نوع زور آزمایی جمعی و سنجش قدرت گروهی است آغاز می‌شود.

9-  هر تیم سعی می‌کنند نفرات تیم مقابل را بطرف خود بکشند، به گونه‌ای که از خط کر گذشته وارد محوطه این تیم شوند.

10- برای این منظور نفرات هر تیم سعی دارند به این ترتیب تعداد یک یا چند نفر از یک تیم جدا کرده به داخل محوطه تیم دیگر و به پشت خط (کر) بکشانند که این نفرات بازنده بوده و از دور خارج می‌شوند.

11-  بازی با نفرات باقی‌مانده بار دیگر و از ابتدای خط شروع می‌شود و تا جایی ادامه پیدا می‌کند که کلیه نفرات یک تیم بطرف تیم دیگر کشانده و بازنده شوند.مشخصات بازی و سرگرمی
استان : لرستان
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز