الف بده

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٣ تا ۱۱ سال

شرح بازی و سرگرمی


1- ساده ترین سبک بازی های خانگی، بازی هایی هستند که فقط دهانی می خواهد که مدام بجنبد و هر چیزی را که مغزش تراوش می کند به زبان بیاورد.

( البته هر تراوشی امتیاز مثبت ندارد.)

2- بازیکنان از بین خود شخصی را به عنوان "اُستا" انتخاب می کنند .(البته می تواند این شخص مربی یا والد بچه ها باشد که در طول بازی بتواند نظارت و هدایت بازی را به دست بگیرد.)

3- استا(مربی یا والد )  یک کلمه انتخاب می کند و آن را بر زبان می آورد، کودکان سعی می کنند با حرف آخر کلمه یک کلمه تازه بسازند.

4- این بازی کودکان را به کلمات جدید آشنا می کند که کودکان از یکدیگر می آموزند.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب