تازادان انزلی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی1- شرکت کنندگان در بازی یک نفر را  به قید قرعه  انتخاب می کنند.

2- بازیکن انتخاب شده باید روی زمین خم شود و دیگران از روی او بپرند.

3-  هر کدام از بازی کنان  بعد از پریدن ، خم میشوند تادیگر بازیکنان  از روی آن ها بپرند. 

4- بازیکنان همزمان که می پرند شعری می‌خوانند:

 تازادان انزلی دی... ایکی دلی خان اکبری دی... اشک بلی سیندیردی...مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب