گنبد و چشمه

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

بازى‌هاى استان اصفهان عبارتند از:آبد، چارسنگ، آپوست بره، آدک مارک، آفتاب مهتاب، ات‌متک، اتل‌متل، استادجملو، الاکلنگ، انگشتان، اوساى کرباس پاره‌کن، اوستا خرت نلنگه، اوستا سلامي، بازى با چوب، باقالى به‌ چندمن، بالشت‌بازي، بشکن بشکنه، بيابريم بنه، پلاچفته، پيش‌پيشي، تاکوچي، تولي، جساخيزک، جن‌جنک، جفت جوالدوز، جمال جمال، جم‌جمک، چشم بندوک، چنگ‌چاله، چنگولک‌بازى (تاب‌بازي)، چوقاپلي، حمام‌بازي، خروس جنگي، خرى‌سو، خونهٔ شير، درخونهٔ شاه را آب بپاش، دودي، دوزبازي، سُک‌سُک، سورى‌بازي، سه سال سنگي، شاه‌دزدبازي، شل‌کن سفت‌کن، عامويادگار، قاب‌بازي، قايم‌شدني، کالنگ‌لنگي، کلاه بَرَک، کمربندبازي، کى بود؟ کى بود؟ من نبودم، کيه کيه درمى‌زنه، گاو – گوساله – پنير، گردوبازي، گرگ و گله، گل‌پنبه، گندم گل‌گندم، لاک‌پشت بازي، لَپربازي، مرغکى دارم به اين قرار، موش از اين خانه گذشت، مهره‌بازي، نخودنخود هرکسى به‌جاى خود، نون بيار – کباب ببر، يک قل دوقل، هفت سنگ، يک مرغ دارم چندتا تخم مى‌کنه؟ و …


گنبد و چشمه:

1- بازیکنان خاک را در یک جا جمع  کرده  و روى آن آب مى‌ريزند تا گِل درست شود. 

2- هريک از بازيکنان در يک طرف اين کُپه های گلی قرار مى‌گيرندو آن ها را به‌ صورت گنبد در می آورند. سپس روی  سرگنبد ساخته شده  سوراخی ایجاد می کنند و از  بالای گنبد به درون آن آب مى‌ريزند.

3- بعد هريک از بازيکنان، روی گنبدی که ساخته اند،  يک سنگ قرار می دهند. 

4- گنبد های گلی باید به قدری محکم ساخته شوند که بتوانند آب را در درون خود نگه دارند.

5- اگر آب از هر قسمت دیواره گنبدی شکل خارج شود آن سازنده و یا به عبارتی آن بازیکن سوخته است و از بازی خارج می شود.


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : اصفهان
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز