گندم گل گندم

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1- بازيکن این بازی، نقش کشاورزى را ايفاء مى‌کند که از ابتداى کاشت تا مراحل داشت و برداشت محصول گندم را همراه با شعر، ضرب و رقص مجسم مى‌نمايد. 

2- گندم‌ها را کيسه کرده، به آسياب برده و آنها را آرد مى‌کند. 

3-دیگر بازیکنان در مراحل خاصى که بازيکن همکارى آنها را طلب مى‌کند با او همراهى مى‌کنند. به‌خصوص در تکرار بند: گندم گل گندم گل گندم


گندمو کی میخوره               گندمو موش میخوره

موشه و گندمو گندم گل گندم ای خدا     شادی مال مردم ای خدا

موشه روکی میخوره              موشو گربه میخوره

گربه و موشه و گندمو گندم گل گندم ای خدا          شادی مال مردم ای خدا

گربه روکی میخوره               گربه رو سگ میخوره

سگه و گربه و موشه و گندمو گندم گل گندم ای خدا          شادی مال مردم ای خدا

سگه روکی میخوره               سگو گرگه میخوره

گرگه و سگه و گربه و موشه و گندمو گندم گل گندم ای خدا          شادی مال مردم ای خدا

گرگه روکی میخوره              گرگه رو شیر میخوره

شیره و گرگه و سگه و گربه و موشه و گندمو گندم گل گندم ای خدا            شادی مال مردم ای خدا

شیره روکی میخوره              شیرو شمشیر میخوره

شمشیر و شیره و گرگه و سگه و گربه و موشه و گندمو گندم گل گندم ای خدا         شادی مال مردم ای خدا

شمشیروکی میخوره              شمشیر و زنگ میخوره

شمشیر و شیره و گرگه و سگه و گربه و موشه و گندمو گندم گل گندم ای خدا             شادی مال مردم ای خدا

زنگه رو کی میخوره              زنگه رو آب میخوره

زنگه و شمشیر و شیره و گرگه و سگه و گربه و موشه و گندمو گندم گل گندم ای خدا          شادی مال مردم ای خدا

آبه  رو کی میخوره               آب و آدم میخوره

آبه و زنگه و شمشیر و شیره و گرگه و سگه و گربه و موشه و گندمو گندم گل گندم ای خدا            شادی مال مردم ای خدا

آدمو کی میخوره                 آدمو خاک میخوره

آدمو آبه و زنگه و شمشیر و شیره و گرگه و سگه و گربه و موشه و گندمو گندم گل گندم ای خدا             شادی مال مردم ای خدا

خاکه رو کی میخوره             خاکو گندم میخوره

خکه و آدمو آبه و زنگه و شمشیر و شیره و گرگه و سگه و گربه و موشه و گندمو گندم گل گندم ای خدا             شادی مال مردم ای خدا