خلورتانی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1- ازمخروط های چوبی استفاده می کردند و دور آن را نخ محکمی می پیچاندند.

2-  به نوک آنها یک میخ فلزی ته گرد که بیشتر در نعل اسب و قاطر استفاده می گردد می زدند.

3- با کشیدن نخ مخروط شروع به دوران روی زمین می نمود و با چنان سرعتی می چرخید که صدایی نیز ایجاد می کرد .

4-  برای به حرکت درآوردن آن می بایست سر بالایی نخ را به صورت حلقه ای در آورند و انگشت اشاره را در آن قرار دهند.

5-  مخروط ها را که در دست بود محکم به طرف زمین پرتاب می کردند و نخ را می کشیدند بعضی اوقات مخروط خود رابه مخروط افراد دیگری که در حال چرخش بود می زدند و به این ( خلورته مارانی ) یا مخروط شکستن می گفتند .

6- اگر مخروط شخصی بدون ترک برداشتن موفق می شد مخروط دیگران را بشکند یا ترک اندازد مخروط او بهترین مخروط محسوب می گردید.اگر شما به این وسیله دسترسی ندارید می توانید آن را بسازید. لیوان های مخروطی کاغذی را رنگ آمیزی کنید و یک کلاف نخی را با حوصله دور آن بپیچید. و به شیوه ایی که در بالا توضیح داده شده است بازی کنید.


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : کرمانشاه
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب