دفتر بازی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


کو تشنه خرابو ،کلاه پس پرانک ، لپر بازی ،قلعه لون ،کلاغ پر ، جوز بازی ،جفت و طاق اوستا غلوم، دفتر بازی، لولو

، بجول بازی ، استا زنجیر باف،اراده گردانی ، تخم مرغ بازی ، پادشاه بازی ،جفتک چار کش ،ریگ بازی ، قایم باشک،درنه بازی ،خرسوز پالان سوز ،طناب بازی ، تشله بازی ،گوک به هوا، گله بازی ،گرگم و گله می برم ، چوب بازي، شب بازي ها هفت سنگ ،ارهنگ ارهنگ ،حیراب حیراب و ... از بازی های کودکان، نوجوانان و جوانان خراسان جنوبی است.


دفتر بازي :

1-  با شرکت 2 گروه 8 تا 10 نفره انجام مي شود.

2- در اين بازي که بايد در ميداني باز انجام شود 2 گروه روبه روي هم مي ايستند .

3- تخته سنگ هايي به شکل مکعب مستطيل را جلوي خود قرار مي دهند، هر گروه بايد به تخته سنگ هاي گروه مقابل که به صورت عمودي قرار گرفته است طوري ضربه بزند که تخته سنگ به صورت افقي به زمين بيفتد.

4- هر نفر از 2 گروه که موفق به انداختن تخته سنگ رقيب شود مي تواند به عنوان جايزه دوباره ضربه بزند و تخته سنگ را بيندازد.

5- اگر همه افراد يک گروه موفق به انداختن تخته سنگ هاي گروه مقابل شوند به عنوان گروه برنده اعلام مي شوند. 

6-  2 گروه جايشان را با هم عوض مي کنند و بازي دوباره ادامه مي يابد.
مشخصات بازی و سرگرمی
استان : خراسان جنوبی
شهرستان : بیرجند
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب