ارهنگ ارهنگ

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

- این بازی در عید نوروز و شبهای مهتابی در زمان بیکاری صورت می گیرد .

شرح بازی و سرگرمی

کو تشنه خرابو ،کلاه پس پرانک ، لپر بازی ،قلعه لون ،کلاغ پر ، جوز بازی ،جفت و طاق اوستا غلوم، دفتر بازی، لولو

، بجول بازی ، استا زنجیر باف،اراده گردانی ، تخم مرغ بازی ، پادشاه بازی ،جفتک چار کش ،ریگ بازی ، قایم باشک،درنه بازی ،خرسوز پالان سوز ،طناب بازی ، تشله بازی ،گوک به هوا، گله بازی ،گرگم و گله می برم ، چوب بازي، شب بازي ها هفت سنگ ،ارهنگ ارهنگ ،حیراب حیراب و ... از بازی های کودکان، نوجوانان و جوانان خراسان جنوبی است.

ارهنگ ارهنگ : 

1-در محوطه وسیعی یک دایره با سنگ می کشند .

2- یک نفر  از بازیکنان وسط دایره چشم بسته می نشیند.

3- بازیکنان دیگر در بیرون از دایره هرکدام رنگ اسبی را می گویند . مثلاً: اسب سفید، اسب قهوه ای، اسب سیاه، اسب زرد و... 

4- نفرات خارج از دایره هر کدام با گفتن رنگ اسب یک ضربه به شخص چشم بسته داخل دایره می زند و از او سؤال می کنند : 

5- بازیکن  باید شخصی را که ضربه  زد ه  را شناسایی کند و درست حدس بزند . 

  - مثلاً: اگر اسب سفید ضربه زده بگوید اسب سفید، اگر تشخیص آن درست بود چشمهایش را باز می کنند . اسب سفید جایگزین  بازیکن قبلی می شود.

6-  اگر حدس بازیکن نادرست باشد افراد خارج از دایره دوباره شعر را می خوانند و به ضربه زدن ادامه می دهند تا بالاخره بازیکن حدس درست بزند و پاسخ صحیح را بگوید.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : خراسان جنوبی
شهرستان : بیرجند
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب