اشتر کجا، پیشتر بیا

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

اهدافی که این باز دنبال می‌کند.:
مهارت های گفتاری و مهارت های اجتماعی را افزایش دهند.
تعامل و همکاری و انگیزه کار گروهی را افزایش می‌دهد.
قدرت ماهیچه ای را تقویت نمایند و دامنه حرکتی را افزایش دهند.
مهارتها و توانایی های ادراکی- حرکتی پایه را تقویت کنند و تمیز ادراکی را افزایش دهند.

شرح بازی و سرگرمی

1- بازیکنان به دو گروه تقسیم مى‌شوند و هرکدام براى خود یک استاد انتخاب مى‌کنند. 

2-براى تعیین گروهى که باید بازى را شروع کند دو استاد بین خود تر یا خشک مى‌کنند. 

3- استادى که برنده شده افراد خود را مى‌برد و دور از چشم یاران رقیب، در گوشه ایی یا در مکان تاریکى پنهان مى‌کند و خودش نزد گروه رقیب برمى‌گردد و به آنها مى‌گوید که به دنبال آن بروند.

4-  گروه رقیب از او مى‌پرسد: "اشتر کجا؟" و استاد مى‌گوید: "پیشتربیا" . 

5- به‌همین ترتیب گروه رقیب را کم‌کم به محل مخفى‌شدن یاران خود مى‌برد، وقتى خوب نزدیک شدند فریاد مى‌زند: هوى و افراد آن از تاریکى بیرون مى‌ریزند. گروه رقیب فرار مى‌کند. 

6- اگر از افراد دسته ٔ پنهان‌شده کسى توانست یکى از افراد فرارى را بگیرد تا محلى که بازى از آنجا آغاز شده و "سرملّه" خوانده مى‌شود از او سوارى مى‌گیرد. گروه فرارى باید با سرعت خود را به سرمله برساند .

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : خراسان رضوی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب