خرِ سَوز پلونِ سوز

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1- تعداد بازيكنان بايد زوج باشد. معمولاً 6، 8، 10 يا 12 نفر.
2- بازيكنان به دو دسته مساوي تقسيم مي‌شوند. 

3- هر دسته يكنفر به نام (استاد) بر مي‌گزينند. (استاد)‌ها با هم شير يا خط (بوسيله سكه) يا بوسیله تخته سنگ يا قطعه سفالي كه يك طرف آن را  خیس مي‌كنند. (خشك و تر مي‌كنند) يعني يك استاد طرف (تر) و يكي طرف (خشك) را مي‌گويد.

4-  سكه يا سفال را به هوا پرت مي‌كنند. هر كدام طرفي را كه گفت و بهمان طرف سكه يا سنگ افتاد برنده است. مثلاً اگر بگويد (شير) يا (خط) يا بگويد (تر) يا (خشك) و برنده شد. طرف ديگر بازنده است.

5- سپس دسته بازنده به طرف ديوار مي‌رود. (استاد) پشتش را به طرف ديوار مي‌دهد و دو دست خود را (چنگ) مي‌كند يعني انگشتان را درهم فرو مي‌برد. 

6- نفر ديگري از دسته او در مقابل او قرار مي‌گيرد و خم مي‌شود و سرش را روي دست استاد گذاشته، خم مي‌شود و با دو دست استاد را مي‌گيرد.

7- نفرهاي بعدي همين طور خم مي‌شوند و با دو دست نفر جلو را مي‌گيرند.

8-  دسته ديگر از فاصله تقريباً سه متري يا بيشتر مي‌دوند و با گفتن (خر سوز پلون سوز خدر بگير كه آمدم) سوار نفراتي كه خم شده اند مي‌شوند .

9-  اگر نفراتي كه مي‌خواهند سوار بشوند ضمن سوار شدن بيفتند و نتوانند روي پشت بازيگران طرف مقابل سوار شوند مي‌سوزند. (= مي‌بازند)

 10 در مقابل طرف اول كه خم شده است بايد جاي خود را به آن طرف بدهد. به همين ترتيب تا آنجا كه بخواهد بازي را ادامه مي‌دهند.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب