زنگه شیر

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٨ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1- به قيد قرعه يکى از بازيکنان انتخاب مى‌شود.

2- بازیکن خم مى‌شود و به ديوار تکيه مى‌کند و به اصطلاح شير مى‌شود. 

3- ساير بازيکنان هرکدام خود را عضوى از شير دانسته با خواندن اين ترانه: 'آزنگه شير، بشين بشين، بالا بشين که سرِ شير اومد، رسيد.' بر دوش او مى‌جهند. 

4- به‌همين ترتيب بازى ادامه پيدا مى‌کند تا آنکه بازيکنى به خطا نام عضوى از شير را که قبلاً کس ديگرى انتخاب کرده بوده ببرد يا نتواند بر دوش شير سوار شود يا در گفتار خود دچار لکنت شود .


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : فارس
شهرستان : شیراز
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب