پا بازی پریدنی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٨ تا ۱٨ سال به بالا

افزایش عکس العمل و قدرت پا، دقت و تمرکز

شرح بازی و سرگرمی


 -  تعداد افراد  مناسب برای این بازی ، ۵ تا ۱۲ نفرمی باشد.

 -  در این بازی افراد شرکت کننده  یک نفر را به عنوان سر گروه انتخاب می کنند.

 -  بقیه بازیکنان به شکل  دایره  و با فاصله از هم می ایستند،  سرگروه هم در میان بازیکنان می ایستد.

 -  آغاز بازی با سرگروه است.

 - سرگروه  در بین دو بازیکن قرار می گیرد. و  تلاش می کند به طور ناگهانی روی پای بازیکن مجاور بزند.

 -  بازیکن  باید با عقب کشیدن پاهایش، مانع از پریدن سرگروه روی پایش شود. 

 - در صورت موفق شدن  سرگروه که توانسته چای خود را به  پای بازیکن مجاور بزند، بازیکن می سوزد و باید از بازی اخراج شود.

 - در صورتی که موفق نشود و بازیکن پایش را عقب بکشد، نقش سرگروه به بازیکن برنده شده  داده می شود.

 -  این بازی به همین شیوه ادامه پیدا می کند تا زمانی که همه بازیکنان بسوزند و فقط یک نفر باقی بماند. 

 - نفر باقی مانده به عنوان برنده کل بازی شناخته می شود و مورد تشویق دوستان قرار می گیرد.

 مشخصات بازی و سرگرمی
استان : خراسان شمالی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز