جمع و تفریق سرعتی

دسته : فکری
گروه سنی : ۶ تا ٩ سال

این بازی از سری بازی‌هایی است که ذهن ریاضی کودک را پرورش می دهد و به تقویت تمرکز کودک می پردازد.

شرح بازی و سرگرمی

آنچه نیاز دارید

گیره‌ی چوبی لباس

ماژیک

مقوا رنگی

شرح بازی

مانند شکل روی گیره‌های لباس جمع یا تفریق یک‌سری از اعداد را بنویسید. جمع و یا تفریق اعداد به‌گونه‌ای باشد که حاصل هریک از عملیات‌های ریاضی 10 یا 11 یا 12 باشد.

مانند شکل مقواهای رنگی را به شکل دایره برش بزنید. سه دایره ایجاد کنید و روی هریک از دایره‌ها اعداد 10 و 11 و 12 را بنویسید.

برای این بازی مدت زمان محدود درنظر بگیرید. و از کودک خود بخواهید تا در این زمان محدود تمام گیره‌ها را به مقوای درست وصل کند. اگر در مدت زمان محدود تمام گیره‌ها به مقواهای درستی وصل شده بود او برنده‌ی بازی است.

 بازی

تمرین مهارت طبقه‌بندی، تقویت خوب دیدن، پرورش ذهن ریاضی، افزایش دقت و سرعت عمل، تقویت قدرت دست ها

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
گردآورنده : پریسا حسنی