توالی اعداد

دسته : آموزشی

این بازی ذهن ریاضی کودک را پرورش می دهد و به تقویت تمرکز کودک می پردازد.
کودک شما باید تمرکز کنید تا گیره‌ها را در جای مناسب خود قرار دهد. این بازی به تقویت و تسلط کودک شما در مبحث توالی اعداد کمک می کند و از این رو علاوه بر تمرکز، ذهن کودک شما را پرورش می دهد

شرح بازی و سرگرمی

آنچه نیاز دارید

ده عدد گیره‌ چوبی لباس

چند عدد چوب بستنی یا چوب معاینه پزشکی

ماژیک

شرح بازی

 مانند شکل روی قسمت گیره‌ی گیره‌های چوبی اعداد 1 تا 10 را  به ترتیب بنویسید به گونه‌ای که هر گیره شماره‌ی خاص خود را دارا باشد

روی چوب معاینه پزشکی مانند شکل اعداد 1 تا 10 را به ترتیب بنویسید و در این بین یک عدد را جا بیاندازید و ننویسید و به جای آن جای خالی بگذارید.

گیره ها و چوب را در اختیار کودک خود قرار دهید و از او بخواهید تا جای خالی اعداد رو چوب ها را با گیره ها پر کند.

یک زمان محدود برای این بازی تعیین کنید.

هدف بازی

کودک شما باید تمرکز کنید تا گیره‌ها را در جای مناسب خود قرار دهد. این بازی به تقویت و تسلط کودک شما در  مبحث توالی اعداد کمک می کند و از این رو علاوه بر تمرکز، ذهن کودک شما را پرورش می دهد

 

مشخصات بازی و سرگرمی
گردآورنده : پریسا حسنی