دروازه های کاغذی روی بشقاب

دسته : سرعتی

شما درحالی که باید تمرکز کنید تا توپ را از دروازه‌های درست عبور دهید باید به سرعت عملیات ریاضی برای محاسبه‌ی امتیازها را در ذهن خود انجام دهید. این بازی ذهن ریاضی کودک را پرورش می دهد و به تقویت تمرکز کودک می پردازد.

شرح بازی و سرگرمی

آنچه نیاز دارید

ماژیک

کاغذ

چسب کاغذی

بشقاب پلاستیکی

توپ کوچک( اندازه‌ی آن‌ها به گونه‌ای باشد که از بین کاغذهای خمیده عبور کند)

شرح بازی

مانند شکل اعداد یک تا 4 را روی مستطیل های کوچک کاغذ بنویسید.

مانند شکل کاغذ ها را به حالت خمیده در بیاورید و روی بشقاب پلاستیکی بچسبانید.

سعی کنید تعادل بشقاب را به دست آورید و با چرخاندن بشقاب گوی را از بین دروازه‌های کاغذی عبور دهید. سعی کنید گوی را به ترتیب از دروازه‌های 1 و 2 و 3 و 4 عبور دهید اگر در این میان گوی شما ترتیب را رعایت نکند یا از دروازه‌ای دوبار بگذرد شما بازی را باخته‌اید پس تمرکز کنید.

این بار روی کاغذ ها به ترتیب شماره های (1+) ، (2+) ،(1-) و (2-) را بنویسید. در ابتدا برای خود 10 امتیاز در نظر بگیرید هر با از دروازه‌ی (1+) گذشتید به 10 امتیاز خود 1 امتیاز اضافه کنید، به همین ترتیب اگر از دروازه‌ی (2+) گذر کردید به امتیازات خود 2 امتیاز اضافه کنید و به ترتیب اگر از دروازه‌های (1-) و (2-) گذشتید از امتیازات خود 1 و 2 واحد کم کنید. هر گاه به امتیاز 20 رسیدید برنده‌اید و اگر امتیاز شما صفر شده شما متاسفانه باختید.

این بازی را به صورت گروهی نیز می‌توانید انجام دهید. هر کس در مدت زمان کمتری به امتیاز 20 رسید برنده است.

هدف بازی:

شما درحالی که باید تمرکز کنید تا توپ را از دروازه‌های درست عبور دهید باید به سرعت عملیات ریاضی برای محاسبه‌ی امتیازها را در ذهن خود انجام دهید که این بازی از این لحاظ نیز ذهن شما را پرورش می دهد.

مشخصات بازی و سرگرمی
گردآورنده : پریسا حسنی