بازی با میدان مغناطیسی

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی

گیره ها را روی میز بریزید هر بازیکن باید یک رنگ یا یک گروه رنگ را انتخاب کند و سعی کند بدون دخالت دست تمامی گیره‌های مربوط به خود را به وسیله‌ی آهن ربا جمع کنید.

شرح بازی و سرگرمی

آنچه نیاز دارید

کلاه لبه دار

آهن‌ربا کوچک

گیره کوچک

سیم مفتول

گیره کاغذ با رنگ های متفاوت

نوار چسب

شرح بازی

سر سیم مفتول را خم کنید و آهن ربا را در خم قرار دهید سپس آن را بپیچانید طور که سیم مفتول، آهن ربا را نگه دارد. سپس چند دور چسب نواری را دور آهن ربا و سیم مفتول بپیچانید.

کلاه لبه دار را بپوشید و  سپس با گیره‌ی کوچک لباس، سر دیگر سیم مفتول را به لبه‌ی کلاه متصل کنید.

تعدادی از گیره‌های رنگی کاغذ را جمع آوری کنید. برای مثال 5 تا گیره کاغذ آبی 5 تا گیره‌ی زرد، 5 تا قرمز و ... . همانظور که می دونید این گیره‌ها فلزی هستند. جنس آن‌ها از آهن هست. این گیره‌ها به وسیله‌ی آهن ربا جذب می‌شود.

حالا بازی آغاز می شود....

گیره ها را روی میز بریزید هر بازیکن باید یک رنگ یا یک گروه رنگ را انتخاب کند  و سعی کند بدون دخالت دست تمامی گیره‌های مربوط به خود را به وسیله‌ی آهن ربا جمع کنید.

از آنجایی که گیره ها به هم ریخته است و کنترل خاصیت میدان مغناطیسی ایجاد شده به وسیله ی آهنریا دشوار است، اگر ناگهان آهنربای شما گیره‌‌ای از حریف را جذب کند شما امتیاز منفی می‌گیرید.

در پاین تعداد گیره‌هایی که توانسید به دست آورید را بشمارید هر گیره با رنگ مخصوص به شما یک امتیاز مثبت و هر گیره ای از رنگ مخصوص حریف شما 2 امتیاز منفی دارد.

در حین بازی مراقب سر خود باشید

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
گردآورنده : پریسا حسنی