بازی تلفن دستی

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

بازی با تلفن دستیهدف: مفهوم صدا و چگونگی انتقال آن

وسایل مورد نیاز:

  • دو لیوان یکبار مصرف یا دو قوطی کنسرو یا رب گوجه فرنگی
  • کاموا و گیره ی کاغذ یا سوزن ته گردابتدا ته لیوان ها را سوراخ کنید . نخ را از سوراخ عبور داده و در داخل لیوان به گیره ، سوزن یا میخ گره بزنید . با سر آزاد دیگر نخ هم همین کار را انجام دهید .
طول نخ تا ۱۵ متر هم در این بازی جواب می دهد و صدا را به راحتی انتقال می دهد. البته باید به این نکته هم توجه کرد که نخ باید کشیده باشد و در طول مسیر به هیچ جسم دیگر برخورد نداشته باشد.

از کودک بخواهید که لیوان را روی گوشش بگذارد . شما در لیوان دیگر صحبت کنید تا کودک صدای شما را بشنود .

سپس جای لیوان ها را عوض کنید .

می توانید با زیاد کردن لیوان و نخ ها مطابق شکل  افراد بیشتری در این بازی با هم صحبت کنند.نکته : به کودک یادآور شوید که صدا بر اثر لرزش نخ به گوش دیگری می رسد.مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک