بازی با اعداد و رنگها

شرح بازی و سرگرمی


بازی اعداد با گیره لباس چوبیاین بازی را بچه های 3سال به بالا می توانند استفاده کنند.

برای این بازی به وسایل زیر نیاز داریم:

  • چوب بستنی( کرافت)
  • گیره لباس چوبی
  • چسب اکلیلی


ابتدا می توانید از اعداد کمتر شروع کنید.روی چوب بستنی ها به ترتیب در یک سمت آن عدد را بنویسید و در سمت دیگر با توجه به اعداد  یا چسب اکلیلی خط بکشید.


روی گیره لباس ها را هم مطابق شکل  با چسب اکلیلی رنگ آمیزی کنید.

حال از کودک خود بخواهید با توجه به اعداد روی چوب بستنی ها گیره هم رنگ و به تعداد روی چوب بستنی متصل کند.