سه سنگ سه هسته

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمیدر ابتدا مربعی به اضلاع تقریبی 40 سانتی متر روی زمین رسم کرده و زوایای متقابل آن و همچنین وسط هر چهار اضلاع روبروی هم را طوری به یکدیگر وصل کنید تا در نقطه ای که مرکز مربع می باشد همدیگر را قطع کنند. بدین ترتیب 9 محل تقاطع روی مربع بوجود می آید.

وسیله ی بازی سه سنگ خیلی کوچک و سه هسته ی خرما می باشد.

برای شروع بازی یکی از دو بازیکن داوطلب شده یک عدد از وسیله ی بازی خود را در مرکز مربع که محل تقاطع خطوط است می گذارد. فرض کنید این کار را بازیکنی انجام می دهد که هسته ی خرما دارد.

در این موقع نفر دوم یکی از ریگ های خود را به دلخواه روی یکی از تقاطع خطوط مربع می گذارد. بازیکن اول نیز عمل بازیکن دوم را تکرار می کند.

به هر حال اگر دقت کنید متوجه می شوید که دو هسته مقابل هم و روی یک خط قرار دارند که اگر این دو عدد هسته سه تا شوند و در یک خط مستقیم قرار بگیرند بازی به نفع بازیکن اول تمام می شود.

 نفر دوم همواره باید سعی کند، نگذارد نفر اول ردیف سه تایی خود را کامل کند و همین طور باید با دقت و مراقبت سعی کند تا خود نیز ریگ های خود را طوری در ردیف ها قرار دهد تا هر سه آنها در یک خط مستقیم قرار بگیرند ، که در این صورت برنده او خواهد بود و برای دور بعد اولین نفر است که باید بازی را به همین ترتیب شروع کند.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : ٣ عدد ریگ(سنگ ) ، ٣ هسته ی خرما
زمان بازی : روز