گُلـّه بازی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

شرایط این بازی همانند تیله بازی است لیکن به جای تیله شیشه ای از سنگ هم اندازه توپ هفت سنگ یا ساچمه های آهنی بزرگ به اندازه توپ هفت سنگ استفاده می گردد . همچنین این بازی همانند هفت سنگ نیاز به تحرک زیاد دارد و به مانند تیله بازی به صورت نشسته بازی نمی شود و زمین بازی نیز باید چندبرابر بزرگتر و طولانی تراز زمین تیله بازی باشد.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان

شرح بازی و سرگرمی

سنگ به تعداد بازیکنان 

زمین بازی استاندارد به اندازه 10 الی 20 مترطول(این بازی طولو عرض نامحدود دارد)

گروه سنی (14 سال به بالا)

شرایطاین بازی همانند تیله بازی است لیکن به جای تیله شیشه ای از سنگ هم اندازه توپ هفتسنگ یا ساچمه های آهنی بزرگ به اندازه توپ هفت سنگ استفاده می گردد . همچنین اینبازی همانند هفت سنگ نیاز به تحرک زیاد دارد و به مانند تیله بازی به صورت نشستهبازی نمی شود و زمین بازی نیز باید چندبرابر بزرگتر و طولانی تراز زمین تیله بازیباشد.

اینبازی به تعداد بازیکنان نیازبه سنگ نسبتاً گِرد دارد و یک زمین مستطیلی (طول اینزمین بیشترمدنظراست چون درفواصل مناسب و یکسان باید چاله کوچک به اندازه سنگهایبازی حفر شود) تعدادبازیکنان نیزباید دو یاسه یا 4نفرباشند اگر 4نفربازیکن باشندباید دردوگروه 2نفری قرارگیرند اما اگر 2یا 3نفرباشند بایدانفرادی بازی کنند و سهگودی درزمین حفرکنند. 

سپسبازی شروع می شود. بازی به این طریق است که یک نفرسنگ خودرا بر بالای گودی حفر شدهاول می گذارد و بقیه بازیکنان باچندمترفاصله دورتر از خانه اول ، این سنگ رانشانهمی گیرند و به طرفش پرتاب می کنند. اگردراین بازی ، چهاربازیکن حضورداشتند دونفرهم گروهی سنگ خود را دربالای خانه اول و سوم می گذارند و دونفر یاری که باهم هستندسنگهای خودرابه طرف سنگهای حریف نشانه می گیرند اگربه سنگ حریف خورد که خانه آنهارا هم می گیرند و دومرتبه به طرف سنگ حریف نشانه گیری می کنند که اگر برای باردومخورد امتیازدیگری کسب می کنند اگرنخورد نوبت بازیکن بعدی است که سنگ خود رابه طرفسنگ حریف یا 2خانه ای که هنوز کسی آن را نگرفته است نشانه بگیرد. همچنین گروهی کهسنگ خودرابه عنوان نشانه بر بالای خانه جهت نشانه گذاشته بودند سنگ خود را درخانهحریف بیاندازند آن نیز یک امتیازمحسوب می شود اما گروه مقابل اگر خانه ای که متعلقبه خود آنهاست را بگیرند و سنگ خود را درداخل آن بیاندازند امتیازی کسب نمی کنند .این بازی با تمام شدن گودی های حفرشده (خانه ها) و گرفتن همه آنها ها توسطبازیکنان به پایان مرحله اول می رسد و مرحله دوم و سوم نیز بازهمانندمرحله اولشروع می شود درکل این بازی 3 مرحله ای است که برنده نیز مشخص می شود.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : سیستان و بلوچستان
شهرستان : زاهدان
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : سنگ
زمان بازی : روز
گردآورنده : مهدی سرزهی