چو کلی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٨ تا ۱٧ سال

این بازی با دوچوب یکی بزرگ ودیگری کوچک انجام می شد دو طرفه زمین بازی دوتا چاله کوچک می کندن بعد بازیکنان به دوگروه تقسیم می شدن هرکدوم به یه سمت زمین قرار می گرفتن گروه اول چوب کوچک را روی چاله قرار میداد وبا قرار دادن چوب بزرگ زیر ان ضربه میزد تا چوب کوچک پرتاب بشه چوب کوچک باید کنار گروه دوم قرار بگیرد در غیر این صورت باخت به حساب می آمد وباید مسافتی که تعین می شد (هو..... )میکشیدن یعنی نفس خود را حبس میکردن از مبدا تا مقصد این بازی بیشتر مخصوص پسران بود.

شرح بازی و سرگرمی

افراد به دو تیم  6 یا 7  نفری تقسیم می شدند بعد برای مشخص شدن تیمی که می بایست به« کلی» (کلی:چوب کوچکی به اندازه پنج سانتی متر را گویند)ضربه بزند اقدام به ضربه زدن های متوالی توسط « دار»(چوبی که بازیکنان کلی را با آن به مسافتی طولانی پرتاب می کردند) به کلی می کردند(مانند روپایی زدن به توپ) افراد هر تیم که تعداد بیشتری ضربه به کلی می زدند و مدت بیشتری آن را بدون اینکه به زمین بیفتد در هوا نگه می داشتند، می توانستند به عنوان تیم برنده آغاز گر بازی باشند. به این نحوه شروع بازی« کلم کلو»می گفتند، آنگاه دایره ای بزرگ به قطر حدودی شش متر ترسیم می کردند که تیم شروع کننده بازی درون دایره قرار می گرفت و یک نفره از تیمی که می بایست ضربه های تیم شروع را بگیرد(به اصطلاح زیر آب بود) کلی را با صدای هو(هو:هشداری برای آماده باش گروه مقابل)به هوا پرتاب می کرد و یک نفراز تیم شروع کننده بازی(تیمی که به اصطلاح روآب بود) با دار کلی ( چوبی از نخل یا درخت) می بایست به کلی ضربه بزند به گونه ای که تیم مقابل قادر به دریافت کلی نباشد چنانچه ضربه به صورتی زده می شد که قبل از رسیدن کلی به زمین نفرات تیم رقیب می توانستند کلی را در هوا بگیرند( در اصطلاح بازی به این ضربه «بُل»می گفتند) تیم مقابل بازنده می شد می بایست جای دو تیم عوض شده اما اگر تیم رقیب قادر به گرفتن کلی نبودند و کلی به زمین می افتاد می بایست آن را برداشته و به سمت دایره پرتاب نمایند چنانچه کلی پرتاب شده در دایره می افتاد، نفر ضربه زننده می سوخت(کنار می رفت) و نفری دیگر از تیم شروع کننده می بایست به کلی ضربه بزند اما اگر نفر ضربه زننده می توانست قبل از افتادن کلی به آن ضربه بزند و مانع از افتادن آن درون دایره گردد، همچنان بازیگر بود این بازی تا زمانی که تمامی نفرات تیم رو آب سوخته شوند یا اینکه تیم زیر آب بتواند بُل بگیرد و جای تیم ها عوض شود ادامه داشت و در نهایت تیمی که زمان بیشتری رو آب بود(آغازگر بازی بود) برنده بازی محسوب می گشت.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : کهگیلویه و بویراحمد
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : چوب
زمان بازی : روز
گردآورنده : سید احسان سعیدی