مرغ اومد، کدوم مرغ ؟

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ۴ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
- مهارتها و توانایی‌های ادراکی- حرکتی پایه را تقویت کنند و تمیز ادراکی را افزایش می‌دهد..
- تعامل و همکاری و انگیزه کار گروهی را افزایش می‌دهد.
- نگهداری ذهنی را افزایش داده و حافظه، تمرکز و توجه را تقویت می‌کند.

شرح بازی و سرگرمی

مرغ اومد و مرغ اومد : در این بازی یک نفر اوستا می‌شود و متن شعر را می‌خواند و بقیه از قسمت«کدام » جواب اورا می‌دهند همه با دست زدن شعر را می‌خوانند: اوستا : مرغ اومد و مرغ اومد بچه ها : کدوم مرغ
 اوستا : همون مرغ زردپا کوتاه گردن هما که صد تومن می‌خریدنش نمی دادمش
 اوستا : گرگ اومد و گرگ اومد بچه ها : کدوم گرگ
 اوستا : همون گرگ که مرغ و خوردش بچه ها : کدوم مرغ
 اوستا : همون مرغ زرد پا کوتاه که صدتومن میخریدنش نمی دادمش
 اوستا چوب اومد و چوب اومد بچه ها : کدوم چوب
 اوستا همون چوب که گرگ و کشتش بچه ها : کدوم گرگ
 اوستا همون گرگ که مرغ و خوردش بچه ها : کدوم مرغ
 اوستا : همون مرغ زرد پا کوتاه که صدتومن میخریدنش نمی دادمش
 اوستا همون تش که چوب سوزوندش بچه ها : کدوم چوب
 اوستا : همون چوب که گرگ رو کشتش بچه ها :کدوم گرگ
 اوستا همون گرگ که مرغ و خوردش بچه ها : کدوم مرغ
 اوستا : همون مرغ زرد پا کوتاه که صدتومن میخریدنش نمی دادمش
 اوستا : آب اومدو آب اومد بچه ها : کدوم آب
 اوستا : همون آب که تش خاموش کرد بچه ها : کدوم تش
 اوستا : همون تش که چوب سوزوندش بچه ها : کدوم چوب
 اوستا : همون چوب که گرگ رو کشتش بچه ها : کدوم گرگ
 اوستا همون گرگ که مرغ و خوردش بچه ها کدوم مرغ
 اوستا : همون مرغ زرد پا کوتاه که صدتومن می‌خریدنش نمی دادمش
 این قسمت آخر را همه باشادی بیان می‌کنند.

کسی که نقش اوستا را بازی می‌کند می‌تواند با کمی خلاقیت شعر را ادامه بدهد .(فقط باید آنچه می‌گوید معنا دار باشد.)

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : این بازی نیاز به ابزار ندارد.
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پریسا حسنی