قلعه برفی

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٨ تا ۱٨ سال به بالا

- هدف از انجام این بازی سرگرمی، نشاط، هماهنگی و تعادل اندام‌ها است
- قدرت ماهیچه ای را تقویت می‌کند و دامنه حرکتی را افزایش می‌دهد.
- تعامل و همکاری و انگیزه کار گروهی را افزایش می‌دهد.

شرح بازی و سرگرمی

این بازی مخصوص روزهای برفی است. در زمستان و در مناطقی که برف زیادی باریده است .بازیکن‌ها دور هم جمع می‌شوندو یک قلعه‌ی برفی می‌سازند. آن‌ها از میان خود یک استاد انتخاب می‌کنند.استاد، آن‌ها را به سه گروه تقسیم می‌کند.

یک گروه مامور نگهبانی از قلعه هستندتا به هنگام حمله‌ی دشمن از قلعه دفاع کنند.

یک گروه مبارز و یک گروه دشمن.

بازیکنان برای حمله و دفاع، از گلوله‌های برفی استفاده می‌کنند و گلوله‌ها را به طرف یکدیگر پرتاب می‌کنند. بچه‌ها نباید گلوله‌ها را به سر و صورت یکدیگر بزنند.

اگر آن‌ها قانون بازی را رعایت نکنند استاد آن‌ها را از بازی حذف خواهد کرد. به هریک از بازیکنان اگر سه گلوله‌ی برفی برخورد کند او از بازی خارج می‌شود.گروهی که بتوانند بیشتر جاخالی بدهد و کمتر مورد برخورد گلوله‌ی برفی قرار بگیرد و تعداد بازیکنانش بیشتر از گروه دیگر باشد و قلعه را تصرف کند برنده است.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : ۱- یک روز برفی که بتوان با برف قلعه درست کرد.
زمان بازی : روز
گردآورنده : پریسا حسنی