چشم دلیکا

مربی روستایی نکا (علی اصغر چهارده)

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ٩ سال

شرح بازی و سرگرمی

در این بازی ابتدا بازیکنان محدوده ای را در یک قسمت از روستا مشخص می کنند و حکم می کنند که بازی فقط باید  در این منطقه خاص انجام بگیرد ، سپس به دو گروه 3 تا 5 نفره تقسیم می شوند بنا بر شیر یا خطی که انجام می دهند گروهی که باید چشم بگذارد مشخص می شود و گروه بعدی باید تمامی اعضایش در این منطقه قایم شوند در این بازی مخفی شدن در هر جایی مجاز است ، پس گروهی که چشم گذاشته تا 50 یا 100 می شمرد و بعد از آن به دنبال اعضای گروه مخفی شده می گردند ، در یک مدت زمان خاص باید تمامی آنها را پیدا کنند ، در غیر اینصورت جریمه می شوند ، جریمه ممکن است پرداخت چند گردو ، آلو ، آلوچه و غیره باشد .

مشخصات بازی و سرگرمی
استان :
شهرستان :
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : ندارد.
زمان بازی : روز