سنگ سنگ رو

مربی روستایی نکا (علی اضغر چهارده)

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال

شرح بازی و سرگرمی

در این بازی 5 تا 10 نفر از بازیکنان در صفی می ایستند و هر کدام دستان خود را از پشت به هم قلاب می کنند . یک نفر که در زبان محلی او را «ماره» می نامند ، سنگی کوچک را در دست می گیرد و  درپشت صف بازیکنان قرار می گیرد و با گفتن جمله «سنگ سنگ رو» شروع می کند به گذاشتن سنگ در دستان بازیکنان زمانی که تصمیم گرفت ، سنگ در درست یکی از بازیکنان قرار می دهد و متوجه شوند با سرعت از صف جدا شود و درفاصله ای معین در روبه روی صف بازیکنان قرار گیرد ، در این فاصله بازیکنان دیگر باید مانع از جدا شدن صاحب سنگ از صف خود شوند درصورتی که بازیکن صاحب سنگ موفق به فرار شود در فاصله ای قرار می گیرد و بنا بر انتخاب خود فردی از داخل صف باید این مسافت را به او سواری بدهد . در صورتی که نتواند از صف جدا شود باید به فردی که او را گرفته است همان مسافت را سواری بدهد .

مشخصات بازی و سرگرمی
استان :
شهرستان :
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : سنگی کوچک به شکل کره
زمان بازی : روز