چال دلیکا

مربی روستایی نکا(علی اصغر چهارده)

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال

شرح بازی و سرگرمی

در این بازی بازیکنان بصورت انفرادی بازی می کنند و تشکیل تیم نمی دهند . ابتدا چاله ای در پای دیوار می کنند که عمق آن نباید زیاد باشد سپس هر کدام از بازیکنان 2 گردو در اختیار داور قرار می دهند ، داور با انداختن شیر یا خط نفرات پرتاب کننده را به ترتیب انتخاب می کند ، نفر اول تمامی گردوهایی که داور در اختیارش قرار می دهد را دریک دست جمع می کند و به طرف چاله پرتاب می کند هر تعدا گردو که در چاله قرار میگیرد متعلق به پرتاب کننده است ، گردوهای باقی مانده توسط نفرات دوم و سوم و بعدی به طرف چاله پرتاب می شود تا جایی که دیگر گردویی نماند در این بازی افراد بازنده بنابر تشخیص و ضمانت داور می توانند از افراد برنده گردو قرض کنند تا بازی زود تمام نشود در پایان بازی اگر بدهکار باقی بمانند باید ابتدا بدهکاری خود را بپردازند وگرنه در بازیهای روزهای آینده حق شرکت ندارند .

مشخصات بازی و سرگرمی
استان :
شهرستان :
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : گردو
زمان بازی : روز