خط بازی

مربی سیار نکا(علی اصغر چهارده)

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال

شرح بازی و سرگرمی

در این بازی بازیکنان یک دایره بروی زمین ترسیم می کنند و چند گردو را دراین دایره در کنار هم قرار می دهند ، این گردو ها بصورت تک تک یا چند طبقه می توانند باشند . بازیکنان با در دست داشتن گردویی بزرگ که آن را «شقله»می نامند ، در کنار هم قرار می گیرند . داور با شیر یا خط نفرات شروع کننده را به ترتیب انتخاب می کند . نفرات از فاصله ای معین گردوهای شقله را به طرف گردوهای داخل دایره پرتاب می کنند ، در صورت برخورد گردوی شقله به گردوهای داخل خط و خارج شدن گردوها از دایره گردوهای خارج شده متعلق به پرتاب کننده می باشد ، اگر گردویی از خط با پرتاب شقله خارج نشود پرتاب کننده باید یک گردو بعنوان جریمه در درون خط بگذارد در صورتی که گردوی شقله هم در خط بماند جز گردوهای داخل دایره محسوب می شود و پرتاب کننده حق برداشتن آن را ندارد ، این بازی به همین منوال ادامه می یابد .

مشخصات بازی و سرگرمی
استان :
شهرستان :
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : گردو
زمان بازی : روز