مهسا جلیلی کمالیان

دسته : نویسندگان
فعالیت : نویسنده

وی متولد تهران سال 1353 است.

شرح بانک های اطلاعاتی

مهسا جلیلی کمالیان لیسانس ارتباط تصویری است.

نویسندگی را از سال 1380 با مجله کیهان بچه ها ورشد کودک شروع کردم اولین کتابم توپ بازیگوش انتشارات دوایر

2غولندی  انتشارات دوایر 

3 .هزاروجبی انتشارات امیر کبیر

4.تن پیچ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

5. خارپشت کوچولو وکاغذ عجیب غریب  کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان

6. قصه‌ی توپ بازیگوش انتشارات دوایر 

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مونث