مصطفی رحماندوست

دسته : شاعران
فعالیت : نویسنده ، مترجم ، بازنویس ، شاعر ، مدرس

صطفی رحماندوست معروف به شاعر «صد دانه یاقوت»، (زاده نخستین روز تیرماه 1329، همدان) شاعر، نویسنده و مترجم کتاب های کودکان و نوجوانان است.

شرح بانک های اطلاعاتی


مصطفی رحماندوست فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران است.  

سوابق کاری وی:

کارشناس کتاب‌های خطی در کتابخانه ملی/  مدیر مرکز نشریات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان/  سردبیر رشد دانش آموز/ سردبیر و پدیدآورنده سروش کودکان و نوجوانان/ مدیر کل دفتر مجامع و فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران/  مدرس داستان نویسی و ادبیات کودکان و نوجوانان در دانشگاه‌ها/  مدیر گروه شكوفه (بخش كودكان و نوجوانان) انتشارات امیرکبیر/  عضو داوران بین المللی جشنواره بین المللی فیلم كودكان و نوجوانان اصفهان و جشنواره بین المللی تئاتر كودكان و نوجوانان/  عضو هیأ‌ت‌های‌ داوری‌ كتاب‌ سال، جشنواره‌های‌ كتاب‌ و مطبوعات‌ كودكان/ عضو شورای‌ موسیقی‌ كودكان‌ و شورای کتاب کودک ایران/  مشاور ادبی آثار مربوط به كودكان و نوجوانان کتابخانه ملی ایران/  مسئول بخش کتاب های خارجی کودکان و نوجوانان در کتابخانه ملی

آثار:

از وی تا کنون صد و شصت و یک اثر به صورت مجموعه شعر، تالیف و ترجمه داستان های کودکان و نوجوانان در ایران و جهان منتشر شده است. تیراژ کتاب های او به بیش از هفت میلیون نسخه می رسد که از آن میان می توان به آثار زیر اشاره کرد:

فرهنگ آسان: دانشنامه ویژه کودکان و نوجوانان/ فرهنگ ضرب المثل ها: مجموعه ای ارزشمند از ضرب المثل های ایرانی/ ترانه های نوازش: شامل مجموعه ای از لالایی ها که از آن میان «لالایی عاشورا» بسیار مورد استقبال قرار گرفت./ مجموعه شعرهای «قصه پنج انگشت» و «بازی با انگشت ها» که ریشه در ادبیات فولکلور ایران دارد و تعدادی از اشعار این مجموعه به زبان سوئدی نیز ترجمه شده است./ ﺗﻌـﺪادﯼ از ﮐﺘﺎﺑﻬـﺎش ﺑـﻪ دوازدﻩزﺑﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ: ﻣﺜﻼ "ﺎزﯼ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﻬﺎ" ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳـﻮﺋﺪﯼ/ "دوﺗـﺎﻋﺮوس دوﺗﺎ داﻣﺎد" ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ ، "اﺳﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ اﺳـﺖ" ﺑـﻪ ﻋﺮﺑـﯽ ،اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ و هندﯼ ،ﺳﻪ ﮐﺘﺎب "ﻧﻤﺎزﯼ دﯾﮕـﺮوﺳـﮑﻪ هـﺎﯼ ﭘﻴـﺮوزﯼ و ﺁﺧـﺮﯾﻦﺳﺨﻦ "ﺑﻪ اردو و ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﺮﮐﯽ،"ﺳﻔﺮ ﻓﺮﺷـﺘﻪ هـﺎ"ﺑـﻪ روﺳـﯽ و ﺗـﺎﺟﻴﮑﯽ،"اﻧﺘﻈﺎر را در ﮐﻮﻩ ودرﺧﺖ و ﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻢ" ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ، اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ،"ﺳﻪﻗــﺪم دور ﺗــﺮ ﺷــﺪ ا ﻣــﺎدر" ﺑــﻪ ﭼﻴﻨــﯽ ، دو ﮐﺘــﺎب "زﻧــﺪاﻧﯽ ﺷــﺐ و ﮔــﺮگ ﺧﺮﮔﻮش" ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ و ﮐﺮﻩ اﯼ ، ﭼﻬﺎر ﮐﺘﺎب "ﻗﺪ ﻗـﺪ هـﺮ روزت ﭼـﯽ ﺷـﺪ و همه ﻧﺎز وﭼﻬﺎر ﺑﺮادران و اﻟﻴﺎس و ﮔﻞ ﭘـﺮﯼ ﻏﻨﭽـﻪ ﭘـﺮﯼ" ﺑـﻪ ﮐـﺮﻩ اﯼ .ﮐﺘـﺎب"ﻗﺼﻪ دو ﻻﮐ ﭙﺸﺖ ﺗﻨﻬﺎ"ﯼ ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ در اﯾﺮان از ﺳﻮﯼ ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﮑﺮﯼ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮﻧﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ در ﺳﺎل ٢٠٠٨ ﺑـﻪ اﯾﺘﺎﻟﻴـﺎﯾﯽ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪ وﺗﺮﺟﻤﻪ ﺁن ﺟﺎﯾﺰﻩ ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﺁﻧﺠﺎ را ﻧﺼﻴﺐ نویسنده و ﻧﺎﺷﺮش (ﺳـﺮﻧﺪﯾﭙﻴﺘﯽ) ﮐـﺮد.

وی ﭼﻬـﺎردﻩ اﺛـﺮ دﻳﮕـﺮ زﻳـﺮ ﭼـﺎپ دارد. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁن ها دﻩ ﺟﻠﺪﯼ "ﺗﺮاﻧﻪ های ﻧﻴﺎﯾﺶ" اﺳﺖ که ﺑﺮای ﺑﭽﻪهـﺎی ﭼﻬﺎر ﺗﺎ هفت ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺮودﻩ است و "ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻗﺮﺁن ﻣﺠﻴـﺪ" ﺑـﺮای ﺑﭽـﻪهـﺎی دورﻩِ راهنماﻳﻲ ﮐﻪ دو ﺟـﺰﺋﺶ ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﺷـﺪﻩ و ﺳـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺷـﻌﺮ ﺗـﺎزﻩ وﭼﻨـﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ


مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مذکر