پرورشگاه وشیرخوارگاه شهید ترکمانی

استان :
شهرستان :

مشخصات بانک های اطلاعاتی
شماره تماس : ٠٢۱۵۵٧٠۴۴٣٢
٠٢۱۵۵٧۴٢٢۶٢
آدرس : میدان قزوین، دوراهی قپان، میدان ابوذر، خیابان شهید نورالله علمی