جایزه سی جی

جشنواره سی جی

وب سایت : www.cjbook.org‬‬

‫اﻳﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻨﻴﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ‪ CJ‬ ﺑﺮﮔـﺰار می شود. ﻣﻴﺰﺑـﺎن اﻳـﻦ ﺟـﺸﻨﻮاره دﻓﺘـﺮ ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎی ﻣـﺼﻮر ﺟـﺸﻨﻮاره و‬ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ آن ﺑﺎ وزرات ﻓﺮﻫﻨﮓ ورزش ، ﺗﻮرﻳﺴﻢ و اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺎﺷﺮان ﻛﺮه می باﺷﺪ.‬

شرح بانک های اطلاعاتی

جایزه کتاب تصویری CJ از سال ۲۰۰۸ از سوی بنیاد فرهنگی CJ کره بنیاد نهاده شده است.

این بنیاد، جشنواره بین المللی کتاب های تصویری را برای کشف استعدادهای تازه و پشتیبانی از آثار آن ها و بسترسازی برای ارتقا سطح هم آفرینندگان این آثار (نویسنده و تصویرگر) و هم خواننده این آثار برگزار می کند.

این مسابقه در دو بخش کتاب های تصویری اصل، چاپ شده در ۳ سال گذشته و تصویرگری کتاب های چاپ نشده برگزار می شود. در بخش کتاب های تصویری ۱۰۰ کتاب برگزیده در کاتالوگ جشنواره معرفی می شوند و از میان ۱۰۰ کتاب به ۵ اثر برتر جایزه جشنواره کتاب های تصویری CJ تعلق می گیرد. بنیاد فرهنگی CJ و بنیاد رفاه اجتماعی از هر ۵ کتاب برنده تعدادی به ارزش ۳۰۰۰ دلار امریکا به طورمستقیم از ناشران خریداری و به سازمان های بین المللی حقوق کودک، کتابخانه های عمومی در مناطق محروم و اردوگاه های خیریه کتابخوانی اهدا می کنند.

 در بخش تصویرگری کتاب های منتشر نشده، آثار نزدیک به ۵۰ تصویرگر برگزیده در کاتالوگ جشنواره منتشر می شود که شانس انتشار این آثار را در کره و دیگر کشورها افزایش می دهد. ناشرانی که کتاب های تصویری تصویرگران برگزیده جشنواره را منتشرمی کند نیز یارانه دریافت می کنند. هدف این بخش از جشنواره تقویت فرهنگ آفرینش، چاپ و خواندن کتاب های تصویری است.

از میان ۵۰ تصویرگر برگزیده، ۵ تصویرگر برتر جایزه ای برابر با ۲۰۰۰ دلار امریکا دریافت می کنند و اگر کتاب در عرض دو سال چاپ شد ناشر ۵۰۰۰ دلار امریکا دریافت خواهد کرد.

 ‫ﻧﺤﻮه درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﻛﺎرﻫﺎی ﭼﺎپ ﺷﺪه: (ارﺳﺎل ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮر آﻧﻼﻳﻦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد) و ﺳـﻪ ﻧـﺴﺨﻪ از ﻛﺘـﺎب ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ.

 ‫ﺑﺮای ﻛﺎرﻫﺎی ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه : ‫(ارﺳﺎل ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﻳﻦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد) و ﺳﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ از ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫـﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ ﻗﺮاردادی ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ

 ‫ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ازﻛﺘﺎﺑﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺳـﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻣﺎ ﺟﺎﻳﺰه ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺘﺎب از ﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 ‫داوری در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول 100 ﻛﺎر از ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻫﺎی ﭼﺎپ ﺷﺪه و 50 ﻛﺎر از ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻫﺎی ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺌـﺖ ﻛـﺮه ای اﻧﺘﺨـﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ‫در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم از ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه 5 ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺌﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﺗﻌﺪادی از ﻛﺘﺎﺑﻬﺎی ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪه از ﻧﺎﺷﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﺮﻳﺪه ﺷﺪه و ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨﻴﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﻲ ﺟﻲ و ﺑﻨﻴﺎدﻫﺎی رﻓﺎﻫﻲ ﭘﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ‫ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول داوری اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻧﻤﺎﻳـﺸﮕﺎهﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 مرتضی زاهدی برای تصویرگری کتاب "An Unreasonable reasoning"، نرگس محمدی برای  تصویرگری "شکار آهو"، سرور یزد از برای تصویرگری "دن کیشوت" به ترتیب برندگان ایرانی سه دوره ی این جایزه بوده اند.

۸ کتاب برگزیده برای تصویرگری و یک کتاب برگزیده در قسمت نشر، دستاورد ایران در سومین دور جایزه کتاب های تصویری CJ کره جنوبی شد.

در بخش تصویرگری، آیلین بهمنی پور برای تصویرگری کتاب "دختر خورشید و جنگجوی شجاع"، آزاده مدنی برای کتاب "روز شکار"، حسن عامه‌ کن برای کتاب "خرسی عسل ندیده بود"، غزاله بیگدلو برای کتاب "در مهتاب"، بهزاد بزرگی برای کتاب "رویای عشق"، پگاه کاظمی برای کتاب "روح عصبانی"، سرور یزدی برای کتاب "دن کیشوت" و زینب ملک زاده برای کتاب "منو" برگزیده شدند و به فهرست این بخش راه یافتند. 

 

کتاب‌های ایرانی در فهرست برگزیدگان جایزه کتاب‌های تصویری cj

در بخش نشر این جایزه هم، کتاب "روباه غذای لک لک را چه جوری خورد؟" از مجموعه کتاب‌های "قصه های شیرین مغزدار" از علی اصغر سید آبادی با تصویرهای علیرضا گلدوزیان از نشر افق، برگزیده شد و به فهرست این بخش راه یافت.

مشخصات بانک های اطلاعاتی
پست الکترونیک : info@cjbook.org‬‬