جشنواره کتاب‌های کمک آموزشی رشد

دبیر جشنواره : دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی (مواد و رسانه‌‏ها)

نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، شماره ٢٧٠،

طبقه پنجم دفتر انتشارات و تکتولوژی آموزشی، دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی

صندوق پستی: ٣٣٣۱- ۱۵٨٧۵
وب سایت : http://samanketab.roshdmag.ir/

جشنواره کتاب های کمک آموزشی رشد از سال ۱۳۷۹ با هدف تبیین و انتقال سیاست‌ها، ‌هدف‌ها و برنامه‌های آموزش و پرورش در حوزه انتشار كتاب‌های آموزشی و‌ ارزشیابی كتاب‌های آموزشی موجود به منظور گزینش و معرفی كتاب‌های برگزیده،‌ برگزار می‌شود.

شرح بانک های اطلاعاتی

انتخاب نویسندگان و ناشران برتر در حوزه تالیف و نشر كتاب‌های آموزشی، فراهم آوردن امكان تبادل ‌نظر میان پدیدآورندگان كتاب‌های آموزشی و شناخت مشكلات و تبیین راهبردهای مناسب برای انتشار كتاب‌های آموزشی،‌ از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است. كتاب‌های آموزشی شامل هفت گروهند كه از آن جمله می‌توان به دانش‌افزایی دانش‌آموزان، پرورش مهارت‌های فرایندی، علمی،‌ پروژه‌ای و هنری دانش‌آموزان، دانش‌افزایی مهارتی و فرایندی برای معلمان، كار و فعالیت‌های یادگیری برای دانش‌آموزان، تمرین به منظور تثبیت،‌ تقویت و آموزش جبرانی یادگیری دانش‌آموزان، سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و فعالیت محوری در چارچوب هدف‌های برنامه‌های درسی خاص برای دانش آموزان اشاره کرد.

جشنوارۀ کتاب‌های آموزشی، از برنامه‌های مهمی است که از همان ابتدا، در بستۀ طرح سامان‌بخشی کتاب‌های آموزشی دیده شده بود.

این جشنواره در واقع فرصتی برای تماشای تلاش نویسندگان، مترجمان، تصویرگران و ناشران و دیده شدن کتاب‌های آموزشی است.

 

در این جشنواره‌ها، کتاب‌های آموزشی مناسب، به داوری گذاشته می‌شوند تا برترین و مناسب‌ترین کتاب‌ها برگزیده شوند؛ که بالطبع می‌توانند اسوه و الگوی ناشران و پدیدآورندگان این دسته از کتاب‌ها قرار گیرند و البته حمایت‌ها و پشتیبانی‌های معنوی بیشتری را جلب کنند.

 

جشنوارۀ اول: ویژۀ کتاب‌های آموزشی دورۀ ابتدایی، آبان سال 1379

جشنوارۀ دوم: ویژۀ کتاب‌های آموزشی دورۀ راهنمایی، آبان سال 1380

جشنوارۀ سوم: ویژۀ کتاب‌های آموزشی دورۀ متوسطه (نظری و مهارتی)، آذر سال 1381

 

جشنوارۀ چهارم: ویژۀ کتاب‌های آموزشی دورۀ ابتدایی و راهنمایی ، آذر سال 1383

جشنوارۀ پنجم: ویژۀ کتاب‌های آموزشی دورۀ متوسطه (نظری و مهارتی)، آبان سال 1384

 

 جشنوارۀ ششم: ویژۀ کتاب‌های آموزشی دورۀ ابتدایی و راهنمایی ، آبان سال 1386

جشنوارۀ هفتم: ویژۀ کتاب‌های آموزشی دورۀ متوسطه (نظری و مهارتی)، آبان سال 1387

 

 جشنوارۀ هشتم: ویژۀ کتاب‌های آموزشی دورۀ ابتدایی و راهنمایی، آذر سال 1389

جشنوارۀ نهم: ویژۀ کتاب‌های آموزشی دورۀ متوسطه نظری و مهارتی، آذر سال 1390

 جشنوارۀ دهم: ویژۀ کتاب‌های آموزشی همه دوره‌ها، دی سال 1392 

مشخصات بانک های اطلاعاتی