جایزه ادبیات کودک بائوباب طلایی

Golden Baobab Prize for Children’s Literature

جایزه سالیانه ادبیات کودک بائوباب طلایی جایزه ای معتبر برای پدیدآورندگان سراسر افریقا است که از سال 2008 برگزار می شود. هدف آن معرفی ادبیات افریقایی به نسل های بعدی و پدیدآوردن ادبیات ماندگار افریقایی برای آنان است.

شرح بانک های اطلاعاتی

بنیان گذاران آن معتقدند که کودکان دنیا و به ویژه کودکان افریقایی می توانند از راه ادبیات با افریقا، مردم افریقا و فرهنگ افریقا آشنا شوند و به سرزمین خود افتخار کنند. این جایزه در سه بخش اهدا می شود: برای کتاب های تصویری، برای کتاب های آسان و فصل فصل، و برای نویسندگان تازه کار. آثار ارسال شده در روند ارزشگذاری و انتخاب نهایی جهت انتخاب برنده توسط هیات داوران معتبر شامل گروهی از کارشناسان آموزشی، نویسندگان و ناشران بررسی می شوند. داستان ها نباید چاپ شده باشند بلکه داستان برنده بعدا تحت عنوان این جایزه در سراسر قاره افریقا چاپ و منتشر می شود. کتاب های برجسته و در لیست افتخار هم، این شانس را دارند که تحت نام این جایزه چاپ شوند.

جایزه انجمن نویسندگان و تصویرگران کودک هند ، آویک/ گرد آوری، تالیف و ترجمه فاطمه زمانی/ پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان/ سال پانزدهم/ دوره جدید شماره 9/ پی در پی 60/ زمستان 92/ ص 44

مشخصات بانک های اطلاعاتی