جایزه نویسندگان کشورهای مشترک‌المنافع

Commonwealth Writers' Prize

این جایزه در سال 1987 توسط بنیاد کشورهای مشترک‌المنافع تاسیس گردید، و به نویسندگان جدید این مناطق تعلق می‌گرفت.

شرح بانک های اطلاعاتی

 از سال 1987 تا 2011 هر ساله به بهترین کتاب چاپ شده در 4 منطقه "آفریقا، کارائیب و کانادا، جنوب آسیا و اروپا، و جنوب شرقی آسیا و پاسیفیک" تعلق می‌گیرد. برای انتخاب بهترین کتاب 8 نفر کاندیدا و یکی برنده می‌شود. این بنیاد جایزه دیگری نیز با نام Common Wealth Short Story Competition از سال 1996 الی 2011 برای رقابت در داستان‌های کوتاه پایه‌گذاری کرده است. هر سال 4 برنده برای هر منطقه یک نفر و یک نفر هم برنده اصلی انتخاب می‌شود. پدیدآورنده جایزه اصلی مبلغ 5000 پوند و 4 جایزه دیگر هر کدام مبلغ 2500 پوند و اگر اثر ترجمه شده باشد 2000 پوند دریافت می‌کنند.

داستان‌ها باید بین 2000 تا 5000 کلمه باشد و به آثار کودک و بزرگسال هر دو تعلق می‌گیرد.

جایزه انجمن نویسندگان و تصویرگران کودک هند ، آویک/ گردآوری، تالیف و ترجمه فاطمه زمانی/ پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان/ سال پانزدهم/ دوره جدید شماره 9/ پی در پی 60/ زمستان 92/ ص 43