ابوالفضل بیهقی

شرح بانک های اطلاعاتی

بیهقی در سال 385 ه.ق. در روستای حارث آباد بیهق (سبزوار کنونی) زاده شد  و پس از کسب دانش و معرفت در نیشابور، به دیوان رسایل سلطان محمود غزنوی راه یافت. او در ایامی که در دستگاه غزنویان به خدمت دیوانی اشتغال داشت، ناظر بسیاری از وقایع بود و به همین دلیل، بر آن شد که تاریخ غزنویان را بنویسد.

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مذکر