ابو علی سینا

شرح بانک های اطلاعاتی

ابو علی سینا (وفات 428 ه.ق.) دانشمند و طبیب معروف ایرانی ، بیش تر آثار خود را در زمینه های طب، فلسفه، ریاضیات و دیگر دانش ها، به زبان عربی نوشته است تا مورد استفاده گروه بیشتری در دنیای اسلام قرار گیرد . او چندین رساله و یک کتاب دایرالمعارف مهم به زبان پارسی تالیف کردکه چون آن را به خواهش علاء الدوله کاکویه - از امرای دیلمی- فراهم آورد، به " دانشنامه علایی" یا " حکمت علایی" موسوم گردید. اهمیت این کتاب ابتدا از آن جهت است که یک دوره  کامل از فلسفه و طبیعیات را به زبان فارسی شامل می شود و دوم، آن که بسیاری از اصطلاحات منطقی و فلسفی را به زبان فارسی در بر می گیرد.

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مذکر