ابو منصور دقیقی توسی

دسته : شاعران
فعالیت : شاعر

دقیقی بر کیش زردشتی بود و در جوانی به شاعری پرداخت و از امرای چغانی و سامانی را مدح گفت و از آن ها جوایز گران بهایی دریافت کرد.

شرح بانک های اطلاعاتی

دقیقی ظاهرا به امر نوح بن منصور سامانی ماموریت یافت تا شاهنامه منثور ابومنصوری را به نظم درآورد اما هنوز بیش از هزار بیت از آن را نسروده بود که به دست غلام خود کشته شد (حدود 376 یا 369 ه.ق ). اثر جاوید و مهم دقیقی " گشتاسب نامه" است.

مشخصات بانک های اطلاعاتی
جنسیت : مذکر