سفر سبز

بررسی اثر رطوبت مکانهای مختلف بر سرعت جوانه زنی دانه لوبیا

دسته : علوم طبیعی
نویسنده : محمدحسین غلامی ، علی فخارزاده ، علی بابائی ، امین فخارزاده
برگزیده : true
گروه سنی : ٧ تا ۱٢ سال

دراین پژوهش که توسط اعضای پسر نوجوان مرکز شماره 8 استان قم انجام شده اثر رطوبت مکانهای مختلف بر سرعت جوانه زنی دانه لوبیا مورد بررسی قرار گرفته است .
در ابتدا درباره جوانه زنی دانه ها و شرایط لازم برای جوانه زنی آنها ، اطلاعاتی ارائه گردیده وسپس از شرایط لازم جهت جوانه زنی دانه ها ، مورد رطوبت انتخاب و با در نظر گرفتن رطوبت در مکانهای مختلف اثر آن بر سرعت جوانه زنی دانه لوبیا مورد آزمایش قرار گرفت ؛ آزمایش ها که در مرکز و توسط ما چند نفر و با هدایت مربی انجام شده توضیح داده شده است و در ادامه نموداری براساس اطلاعات به دست آمده که نشان دهنده میزان تاثیر رطوبت مکانهای مختلف بر سرعت جوانه زنی دانه لوبیا است تهیه گردیده است . در پایان عکس هایی که از مراحل کار گرفته شده است ضمیمه گردید .

مشخصات مقاله
موضوع : بررسی اثر رطوبت مکانهای مختلف بر سرعت جوانه زنی دانه لوبیا
سال انتشار : ۱٣٩۵