درآمدی بر نقد ادبی و نقد ادبیات کودک و نوجوان

دسته : ادبیات

دراین مقاله ابتدا نقد ادبی و نظریه‌ی ادبی تعریف، سپس نقد سنتی با نگاهی به بوطیقای ارسطو بیان، و هرمنوتیک و فرمالیسم به‌طور اجمال شرح داده می‌شود. در پایان با بیان دیدگاه یونگ و نورتروپ فرای درباره‌ی ادبیات داستانی، ادبیات کودک و نوجوان به شیوه‌ی شکل‌گرایی تحلیل و ساختار آن تبیین می‌شود

شرح مقاله

بهروزکیا.pdf

مشخصات مقاله
موضوع : نقد ادبیات کودک و نوجوان
سال انتشار : ۱٣٩٢