قصه خوانی و رشد مهارت پژوهش در کودکان گروه سنی (الف-ب)

نویسنده : فاطمه نعمتی سارخانلو

طرح کتاب پژوهی با روش قصه خوانی، رشد مهارتهای پرسشگری اعضای کودک جدید مرکز رامسر را در مدت
شش ماهه اول امسال با فرایند سوال،فرضیه،مراجعه به منبع کتاب و جمع آوری اطلاعات و یافتن پاسخ در یک کارگاه
در پی داشته است.
با بررسی مستندات اجرایی ، آشنایی اعضا با سوال اصلی و فرعی،چگونگی پرسش با توجه با موضوع پژوهشی ،
استهاده از انواع سوال،حدس های متهاوت و تعدد پیرامون مطلب و یافتن پاسخ از منبع صحیح و اصلی را آموخته اند.
این طرح عملی مستند شده است

مشخصات مقاله
موضوع : کتاب پژوهی
قصه خوانی و رشد مهارت پژوهش در کودکان گروه سنی (الف-ب)